Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

400 000 voksne i Norge har svake ferdigheter i lesing. 800 000 voksne har svake digitale ferdigheter. Det viser den internasjonale undersøkelsen PIAAC.

Samtidig viser Virksomhetsbarometeret 2017 fra Kompetanse Norge at kompetansebehovet i norske virksomheter øker, mens behovet for ufaglært arbeidskraft faller.

– Kompetansepluss skal stimulere til mer læring blant de mange voksne i Norge som trenger å forbedre sine grunnleggende ferdigheter. Det styrker tilknytningen deres til arbeidslivet. Å styrke de grunnleggende ferdighetene er også en døråpner til fagutdanning, fagbrev eller høyere utdannelse, sier Lund.

Tilskuddsordningen heter Basiskompetanse (BKA). Ordningen gir tilskudd til virksomheter som ønsker å arrangere opplæring i grunnleggende ferdigheter.  Opplæringen er gratis, og er et samarbeid mellom bedrift og VekstTorget.  Les mer om BKA her: Kompetansepluss

Grunnleggende ferdigheter

1. Lesing og skriving

2. Regning

3. Digitale ferdigheter

4. Muntlige ferdigheter

5. Norsk i arbeidslivet (arbeidsnorsk)

  • Evalueringene konkluderer med at kursene har ført til en positiv endring for mange av deltakerne.
  • Flere har blitt bedre til å utføre arbeidsoppgavene sine, og blitt mindre redd for å gjøre feil.
  • Fått nye arbeidsoppgaver og økt omstillingsmotivasjon.
  • Blitt flinkere til å følge opp egen familie og egne fritidsinteresser.
  • Økt interessen for, og sjansen til, å ta fagbrev eller gå videre på kurs og skole.

Personlig kontakt med bedriften

VekstTorget ønsker personlig kontakt med bedriften.  Vi vil bruke tid på å bli kjent med bedriften og medarbeidernes arbeidsoppgaver slik at vi kan skreddersy et kursopplegg som passer medarbeidere og arbeidsplassen.

Kontaktperson: Roger Bjerkan, Leder VekstTorget Marked AS